கணனித்தகவல்கள்

Windows Xp – யின் 15 தீம்கள் (Theme) – Xpயின் ஸ்டைல மாத்துங்க….

2011-11-22 18:07:30, comments: 0
Vista Glazz style Xp


Download

Luna Element V5.1 Black Theme XP

Download

Ibuntu V.0.1 Theme XP

Download

Ultimate VISTA Shell Style

Download Software

 

Aero Xp Theme

Download file

ChromeX 2.0 BETA

Download file

 

SevenVG RTM Theme with Normal Taskbar

Download file

ALFA W7

Download file

LhLuna for XP

Download file

Win. 2k Modern

Download file

 

 

Matrix VS

Download file

Flyakite OSX Theme

DOWNLOAD THEME

Works on:

  • Windows XP (Home, Pro, RTM, SP1, SP2, Corporate).
  • Windows 2003 (Standard, Enterprise, Datacenter, Web, RTM, SP1).
  • Windows Media Center Edition (2003, 2004, 2005).

Does not work with 64 bit versions of Windows.

 

Neo Vista Style for XP

DOWNLOAD THEME

Windows 7 Alternative Theme

Windows 7 Alternative Theme இந்த தீமை நீங்கள் Xp யில் உபயோகிக்கலாம். Windows Xp, Windows 7 போலவே காட்சியளிக்கும்.

Download: Windows 7 Alternative Theme

Verdesh Steel Flash Theme

Download: Windows 7 Verdesh SteelFlash Theme

Vista Glazz style Xp

Download

« back

Add a new comment

Search

Categories

No categories

Manifo.com - free website building